Usluga obračuna plaća

Žena sjedi za stolom i tipka na laptop.

Usluga obračuna plaće uključuje:

  • obračun plaće u skladu s dostavljenim evidencijama radnog vremena
  • obračun plaće u naravi
  • obračun bonusa
  • obračun putnih naloga u tuzemstvo
  • obračun putnih naloga u inozemstvo
  • godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
  • obračun neoporezivih primitaka
  • priprema i predaja JOPPD obrasca na Poreznu upravu