Porezno savjetovanje

Muškarac i žena okrenuta leđima sjede u uredu i razgovaraju.

Članica našeg tima je i ovlaštena porezna savjetnica Katica Reljanović (Odobrenje za rad: 05-20/18 od 5.1.2018) koja pruža pravnim osobama usluge poreznog savjetovanja na području poreza na dobit, poreza na dohodak i PDV-a.

Usluge poreznog savjetovanja uključuju:

  • davanje savjeta o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja
  • kontinuirano ugovoreni nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija
  • izrada i ovjera poreznih prijava i drugih akata u porezno-pravnom odnosu
  • zastupanje u svim poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima
  • sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima.